Neurofeedback

Permet conèixer el funcionament cerebral d’una persona per poder aconseguir, mitjançant entrenament, que sigui capaç de regular-se a si mateixa. 

PSICOTERAPIA & TRAUMA INSTITUTE

Què és el Neurofeedback?

El Neurofeedback és una tècnica que permet conèixer el funcionament cerebral de l’individu i corregir els patrons menys adaptatius. Mitjançant un entrenament especialitzat, el o la pacient acabarà sent capaç de regular-se a si mateix.

La informació de l’activitat cerebral s’obté mitjançant la col·locació d’uns sensors en el cuir cabellut, a través dels quals es registren en temps real els patrons elèctrics de les ones cerebrals (semblant a quan un metge escolta el batec de cor des de la superfície de la pell).

Es tracta d’una tècnica no invasiva i indolora (no s’aplica cap corrent elèctric), que busca obtenir la major eficiència i efectivitat possible en el nostre funcionament cerebral. El procediment consta de tres fases: una avaluació inicial, un període d’entrenament posterior i una fase de seguiment.

El Neurofeedback permet conèixer el funcionament del cervell a partir del mesurament de les ones cerebrals, que s’obtenen a través de 19 sensors col·locats en el cuir cabellut.

Els resultats obtinguts permeten observar, de manera objectiva i científica, els patrons de les ones cerebrals per poder establir un diagnòstic sobre el seu funcionament i poder triar un determinat tractament o entrenament que corregeixi possibles disfuncions i, així, recuperar o potenciar el benestar emocional.

A més de ser una tècnica molt útil per al diagnòstic o en l’elecció d’un determinat tractament, permet també avaluar els canvis generats a nivell cerebral per part d’altres intervencions realitzades (medicació, psicoteràpia).

Cal subratllar que la tècnica s’encaixa en el context clínic com una eina complementària a les altres ja existents. Mitjançant aquest mapeig cerebral i altres proves diagnòstiques (segons la patologia: neuropsicologia, escales estàndard, escales orientades a dissociació) elaborarem un complet informe que serà lliurat al client.

Un cop tenim el nostre electroencefalograma i realitzat el diagnòstic, s’estableix un protocol d’entrenament o tractament personalitzat, decidint quines àrees i quines ones cerebrals s’estimulen per optimitzar el funcionament del cervell. El nombre de sessions serà estimatiu.

Per aconseguir un resultat reeixit, és de gran importància realitzar una avaluació prèvia que permeti conèixer les condicions inicials i així dissenyar un entrenament individualitzat i personalitzat en funció dels patrons d’ones cerebrals i els símptomes específics de cada persona. No totes les persones necessiten un entrenament de les mateixes regions de cervell ni tindran els mateixos objectius. En alguns casos, per exemple, serà necessari aprendre a incrementar l’amplitud de les ones d’una àrea específica, mentre que en d’altres, es precisarà disminuir en una altra àrea.

La valoració inicial inclourà l’exploració i registre de la informació clínica necessària, així com el mesurament de l’activitat elèctrica del cervell. El procediment per aquest mesurament consisteix en la col·locació d’una espècie de capell amb sensors que analitza regions estratègiques en el cervell, proporcionant al o la terapeuta una gran quantitat d’informació. A través d’ells es registren en temps real els patrons elèctrics de les ones cerebrals (semblant a quan un metge escolta el batec de cor des de la superfície de la pell).

L’electroencefalograma (EEG) és el millor instrument per mesurar l’activitat cerebral de manera directa i indolora quantificant l’activitat de les diferents ones cerebrals. Aquest registre s’utilitza per establir sota quins factors (voltatge, freqüència, interconnexió) està funcionant el cervell identificant els diferents patrons d’interacció neuronal.

Els sensors transmeten els patrons de les ones cerebrals a un programa que els registra. La informació obtinguda a través d’aquest mapeig permetrà determinar de manera objectiva el funcionament de les diferents zones, de tal manera que puguem dirigir les sessions d’entrenament posterior al punt exacte on més es necessita.

El disseny del pla de tractament específic per a cada persona inclourà objectius individualitzats per a les sessions d’entrenament i, si es valora oportú, la proposta d’altres intervencions complementàries que puguin resultar útils per a la persona.

Durant un entrenament típic, un parell de sensors es col·loquen en el cuir cabellut i un o dos en els lòbuls de les orelles. De la mateixa manera que en la fase prèvia d’avaluació, els sensors detecten i transmeten l’activitat de les ones cerebrals al sistema de registre que, al seu torn, generarà un senyal de retroalimentació auditiva (un to o música) i visual (imatge o vídeo) de l’activitat cerebral, per a què la persona pugui conèixer en tot moment el progrés del seu treball.

Les sessions d’entrenament estan dissenyades per ensenyar i entrenar a la persona a modificar progressivament el seu patró de funcionament cerebral. La persona serà capaç de veure i corregir les seves pròpies ones, rebent un reforç (estímul positiu) quan la tasca es faci correctament. El reforç sol ser l’activació de vídeos, pel·lícules, sons o fins i tot videojocs. Al principi, els canvis són a curt termini, però gradualment es tornen permanents. Amb la pràctica continuada poden aconseguir nous patrons d’activitat cerebral, més saludables, en la gran majoria de persones.

Les sessions d’entrenament tenen una durada aproximada d’entre 40 i 60 minuts. El nombre de sessions necessàries per aconseguir els objectius marcats dependrà de:

  • Les condicions inicials avaluades en cada persona.
  • La motivació i disciplina de l’consultante per a assistir a les sessions i seguir les recomanacions dels professionals amb els quals s’està treballant (alimentació, exercici físic, pautes de son, etc.).

Beneficis de l’entrenament en Neurofeedback

  • Disminució de la impulsivitat i hiperactivitat.
  • Estabilització de l’estat d’ànim.
  • Millores en els patrons de son.
  • Augment de les capacitats d’atenció, concentració i memòria.
  • Millora de la capacitat d’aprenentatge i del rendiment.
  • Gestió efectiva de l’estrés i l’ansiedad.
  • Prevenció del deteriorament cognitiu per envelliment.
  • Increment de la motivació i la capacitat de presa de decisions.

Tens dubtes?

Consulta'ns i t'assessorarem

672 72 77 59

Reserva tu consulta 

Nos ponemos en contacto contigo lo antes posible.